fbpx

Boletines médicos

Autismo

Journal of Translational Medicine

37 pacientes de 3 a 12 años

bcu3

REFERENCIAS
Transplantation of human cord blood mononuclear cells and umbilical cord-derived mesenchymal stem cells in autism. Yong-Tao Lv, Yun Zhang, Min Liu, Jia-na-ti Qiuwaxi, Paul Ashwood, Sungho Charles Cho, Ying Huan, Ru-Cun Ge, Xing-Wang Chen, Zhao-Jing Wang, Byung-Jo Kim and Xiang Hu.